Algemene voorwaarden

Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten en diensten zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen Esther Assink, eigenaar Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie en de cliënt.

 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding , de behandelovereenkomst of het accepteren van de offerte danwel mondeling of schriftelijk. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 3. Esther Assink beoordeelt bij de intake, of indien mogelijk bij aanmelding, of de gevraagde zorg geleverd kan worden door Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie. Indien dit niet het geval is, zal Esther Assink meedenken in een verwijzing elders.
 4. Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie richt zich op de onvergoede zorg. Dit betekent dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor het betalen van de factuur. Tarieven staan vermeld op de website www.estherassink.nl. In sommige gevallen vergoedt de werkgever een traject voor de cliënt. In dit geval zal er voorafgaand aan de behandeling een offerte gemaakt worden, welke mondeling of schriftelijk bevestigd dient te worden. De tarieven voor werkgeverstrajecten wijken af van de voorgenoemde tarieven.
 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Esther Assink stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Esther Assink behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 6. Esther Assink is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.) Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 7. Informatie naar derden, danwel het opvragen van informatie bij derden, is alleen mogelijk met uw toestemming. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van gegevens kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 8. De diensten worden geleverd op de locatie waar Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.
 9. De duur van een consult is 45 minuten.
 10. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Individuele consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, geldt er een no-show tarief welke te vinden is op de website: www.estherassink.nl. Indien diensten, waaronder workshops of trainingen, waarvan de offerte goedgekeurd is, geannuleerd worden 14 dagen vóór aanvang, dan zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Bij annulering van de diensten korter dan 14 dagen van te voren, zal 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering van de diensten korter dan 24 uur van te voren zal het volledig afgesproken tarief in rekening gebracht worden.
 11. Indien Esther Assink de dienst niet kan leveren door omstandigheden, dan zal er kosteloos een nieuwe afspraak voor het leveren van de dienst gemaakt worden. Esther Assink is niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten door de cliënt. Indien er geen vervolgafspraak gemaakt kan worden, dan vervalt de betalingsverplichting van de cliënt.
 12. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie dan zijn de voorwaarden van Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 13. Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie heeft een klachtenprocedure. Mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 14. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 15. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 16. Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).
 17. Bij afwezigheid of vakantie is er een waarnemer. Dit is Nicole Flinterman. Bij dringende zaken, die niet kunnen wachten tot het volgende behandelcontact, kun u Nicole bereiken op nummer 06-24868030 of via de mail: nicole@unfoldingmindfulness.com.