Privacybeleid

Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie

Toelichting
Dit is een privacy document waarmee ik u informeer over welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe.

Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie is verplicht om vast te leggen dat u (de cliënt) kennis heeft van dit document en er mee instemt.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners of de verwijzer te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacyverklaring Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie, gevestigd aan de Boekelose Stoomblekerij 15, 7548 ED Enschede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.estherassink.nl

Boekelose Stoomblekerij 15, 7548 ED Enschede, 06-12801558

  1. Assink is de Functionaris Gegevensbescherming van Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie . Zij is te bereiken via info@estherassink.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie:

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Daarnaast verwerk ik bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens zoals uw BSN nummer en gezondheidsgevoelige informatie. De reden hiervoor is dossiervorming en is tevens een eis van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waarbij Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie is aangesloten.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op. Dan verwijder ik de informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Dossiervorming
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie maakt gebruik van bestaande programmatuur voor cliëntenadministratie. Al deze programma’s hebben een beveiligde toegang en zijn derhalve niet publiekelijk toegankelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@estherassink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Esther Assink – praktijk voor psychologie en energetische therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@estherassink.nl